Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

TABLE OF CONTENT

     PŘEKLAD/ADAPTACE

     KREATIVNÍ TÝM, HLASOVÝ CASTING A JEHO PROVEDENÍ

     NAHRÁVÁNÍ

     STŘIH

     MÍCHÁNÍ

     ZDROJE

PŘEKLAD/ADAPTACE

 • Hovorové výrazy
  • Chceme, aby byl obsah divákům blízký a aby sdělení vyznívala stejně jako v původní verzi („PV“). S výjimkou dobových pořadů nebo pořadů, ve kterých se s jazykem nakládá jinak, než jak se dnes běžně mluví, je proto v závislosti na povaze obsahu v překladech dabingu vhodné používat hovorový jazyk. 
 • Cenzura
  • Chceme, aby se dabing v maximální možné míře držel původního kreativního záměru. Dialogy (včetně neslušných výrazů) je nutné převádět co nejvěrněji a bez použití dialektismů nebo slov, která by do obsahu vnášela míru neslušnosti odlišnou od povahy obsahu. Důrazně proto doporučujeme, aby při adaptaci pro dabing nedocházelo ke změkčování ani k cenzuře nadávek a sprostých výrazů používaných v PV (v souladu s místním právem). V případě nejistoty ohledně adaptace některých výrazů pro váš region se obraťte na manažera konkrétního pořadu.
 • Synchronní dabing a záměr
  • Od našich dabingových partnerů očekáváme, že budou usilovat o dokonale synchronní dabing, ale nechceme kvůli němu obětovat sdělení ani záměr PV. Prioritou tedy není dokonale synchronní dabing, ale původní záměr dialogů. Spoléháme přitom na odbornost dabingových překladatelů/adaptátorů, kteří vyhodnotí nejvhodnější přístup, pokud není možné dosáhnout obojího. 
 • Citlivé a inkluzivní pojmy
  • Inkluze a diverzita („IaD“) jsou pro Netflix zásadní. I přes významné zlepšení, kterého jsme dosáhli, se pořád učíme, jak dabingovým partnerům přesněji sdělit, co v téhle oblasti potřebujeme a očekáváme. Když se v obsahu vyskytnou IaD témata, dabingový tým Netflixu poskytne příslušné pokyny a podporu, aby zajistil potřebnou míru respektu k divákům. U pořadů, u kterých podklady ani pokyny neposkytneme, očekáváme, že se naši dabingoví partneři sami obrátí na manažera pořadu s otázkami, žádostmi o doporučení nebo obavami ohledně nakládání s citlivými výrazy nebo IaD tématy v příslušném regionu.
 • Zavedené duševní vlastnictví a licence
  • Některé z našich pořadů jsou nebo budou založené na zavedeném duševním vlastnictví („DV“) už přeloženém v rámci jiných druhů obsahu (videohry, knihy). K vybraným pořadům poskytne dabingový tým odkazy na klíčové zdroje, aby byla zajištěna konzistence. U pořadů, u kterých podklady ani pokyny neposkytneme, očekáváme, že naši partneři sami provedou průzkum a určí, jaký způsob nakládání s obsahem v konkrétním jazyce bude nejlepší.
 • Průzkum
  • V některých našich filmech nebo seriálech se používají výrazy ze specifických oborů, které nemusí být nutně součástí běžné mluvy. Chceme, aby na takovém obsahu pracovali překladatelé a adaptátoři se znalostí/zkušenostmi v daném oboru a/nebo aby prováděli podrobný průzkum a zajistili tak stejnou úroveň výrazové odbornosti i v dabovaných verzích. Nejlepších výsledků dosáhnete ve spolupráci s manažerem pořadu. 

KREATIVNÍ TÝM, HLASOVÝ CASTING A JEHO PROVEDENÍ

 • Kreativní tým
  • Rádi bychom, aby naši studioví partneři přistupovali k výběru kreativního týmu stejně pečlivě jako producenti původní verze. Překladatele, adaptátory, režiséry atd. je potřeba vybírat a přiřazovat podle kvalifikace nebo specializace na daný žánr nebo téma filmu/seriálu. Víme ale, že to kvůli produkčním plánům může být složité. Proto se ohledně možné úpravy termínů neváhejte obrátit na Netflix.
 • Věk a pohlaví
  • Casting herců je významná součást kreativního procesu prováděného filmaři, kteří pracují na našem obsahu. Proto chceme aby dabované verze v maximální možné míře odpovídaly tomu, jak herci na obrazovce vystupují. Je důležité, aby výběr dabérů probíhal s ohledem na původní kreativní záměr. Důrazně doporučujeme, aby dabingoví partneři vybírali dabéry odpovídajícího věku a pohlaví tak, aby hlasová shoda byla co nejpřirozenější. 
 • Hlasová shoda a provedení
  • Splnění obou požadavků je ideální, ale někdy nemusí být reálné. Hlasová shoda je důležitá, prioritou je ale poutavost zážitku pro diváky. Pokud není hlasová shoda s originálem povinná v důsledku použití materiálu z původní verze (například ve vícejazyčných pořadech), upřednostňujeme nejlepší možné provedení, aby byl výsledek pro diváky věrohodný. 
 • Známé hlasy 
  • Chceme hledat a brát v úvahu dabéry, kteří už postavy nebo herce namlouvali. Pokud dabér propůjčuje hlas stejnému herci nebo postavě už několik let v mnoha filmech/seriálech, očekáváme, že bude pro produkci angažován,pokud Netflix nerozhodne jinak.
 • Muzikály
  • Pokud obsah zahrnuje písně, které vyžadují dabing, je ideální, pokud je dokážou nazpívat sami dabéři. Pokud ale dabéři nezpívají, je nutné zajistit zpěváka, jehož hlas se shoduje s dabérovým, aby byla zajištěna jednotnost dabovaných dialogů a písní. 
 • Výslovnost a přednes
  • Chceme, aby veškeré dialogy byly dostatečně srozumitelné a pochopitelné, aniž by to ale negativně ovlivňovalo přednes herců. Výslovnostní nedokonalosti jsou přijatelné při nahrávání akčních/náročných sekvencí nebo při tlumeném projevu v klidných, intimních scénách. Výslovnost by měla být co nejpřirozenější a přednes by měl odpovídat vystupování herců na obrazovce. 
  • Přízvuk je vhodné používat, pouze pokud to odpovídá ději, postavě nebo dialogu / humornému záměru. Je klíčové, aby se maximálně autenticky blížil tomu, jak ho pojal původní herec. V případě potřeby se obraťte na Netflix Dubbing a vyžádejte si bližší vysvětlení.

NAHRÁVÁNÍ

 • Předzesilovače
  • Použití analogových nebo digitálních předzesilovačů je přijatelné. Pokud dáváte přednost analogovým, zajistěte, aby se při zvýšení gainu na úroveň potřebnou pro nahrávání negeneroval slyšitelný šum. 
 • Mikrofony 
  • K synchronnímu dabingu hraných pořadů důrazně doporučujeme použití shotgun mikrofonů. Ideálně je potřeba dosáhnout shody s původními nahrávkami a shotgun mikrofony mají zvuk, jaký v dabingu hraných pořadů požadujeme. Spoléháme na technickou odbornost našich zvukových inženýrů a techniků, kteří jistě vědí, jak tyto mikrofony správně umístit, a zajistí jejich vhodnou vzdálenost od úst herců. Další podrobnosti najdete v části Doporučení pro nahrávání dialogů na konci tohoto dokumentu.
 • Digitální pracovní stanice
  • Přijatelné jsou veškeré digitální pracovní stanice dostupné na trhu. Věříme, že naši dabingoví partneři používají profesionální software odpovídající jejich praxi a osvědčeným technickým postupům. 
 • Processing před nahráváním
  • Důrazně doporučujeme nepoužívat během nahrávání žádné dynamické procesory (EQ, Compression, Limiting, Noise-gate, De-Esse), aby byl záznam dialogů co nejčistší a při míchání bylo možné upravovat zvuk podle potřeby. Low cut filtr je přijatelný, pokud frekvence nepřevyšuje 100 Hz. 
 • Hluk/skupina
  • Očekáváme, že zvuk davů/skupin bude v dabovaných verzích shodný s originálem. Ve spolupráci s postprodukcí se Netflix bude snažit dodat maximální možné množství těchto zvuků, ale očekáváme, že studia vytvoří stejné vrstvy zvuku bez ohledu na použití originálních prvků.

STŘIH

 • Šumy
  • Slyšitelné zvuky jako mlaskání nebo prskání je během úprav nutné odstranit, pokud původní provedení nevyžaduje jejich zachování.
 • Ruční střih a plug-iny
  • Vhodné jsou oba postupy. Použití plug-inů na odstranění šumů je přípustné, pokud neovlivní kvalitu zvukového záznamu. 
 • Synchronní dabing
  • Úpravy doporučujeme provádět vůči referenčnímu obrazu, a ne jenom podle tvaru vlny. Chceme, aby si diváci mohli náš obsah ve svém jazyce vychutnat stejně, jako by se dívali na PV. Dialogy je potřeba začínat, jakmile herci na obrazovce pohnou rty / otevřou ústa, a měly by končit, jakmile ústa zavřou. Zároveň je potřeba věnovat pozornost pohybům rtů mimo zvuk, tvarům rtů, ale i gestikulaci a pohybu herců na obrazovce, aby synchronizace dialogu věrohodně odpovídala fyzické podobě. 
 • Dialogy mimo obraz
  • U slyšitelných dialogů mimo obraz doporučujeme, aby se dabovaná verze držela tvaru vlny PV. Vzhledem k přítomnosti dalších zvukových prvků (hudba nebo zvláštní efekty) chceme, aby v dabované verzi zůstal prostor pro zvukový design a jeho roli ve vyprávění příběhu. 
 • Nádechy, výdechy a reakce
  • Doporučujeme, aby se úpravy dialogů řídily originálními stems a nádechy/výdechy nebo reakcemi v původní verzi. 
 • Fading
  • V každém dialogu je při úpravách ideální používat fade-in a fade-out. Zachycené šumy, jako jsou prostorové tóny nebo gain při předzesílení nemusí být během nahrávání a stříhání postřehnutelné, ale můžou být nežádoucí při míchání. 
 • Přiřazování stop
  • Stříhači zvuku by měli přiřazovat stopy přehledným způsobem, aby byl začátek míchání co možná nejhladší. 

MÍCHÁNÍ

 • Úrovně dialogů
  • Úrovně zvuku v dabovaných verzích by se měly shodovat s těmi v PV. Pokud budou dodrženy pokyny pro nahrávání a střih, při míchání nebude nutné vytahovat dabované dialogy nahoru, aby byly hlasitější než v PV. Aby byly dialogy konzistentní a vyvážené, doporučujeme používat k míchání míchací kontroléry nebo konzoly s automatickým vyrovnáváním namísto dynamických procesorů, které by mohly ovlivnit přirozenost zvuku, o kterou nám jde především. 
 • Dynamické zpracování 
  • EQ
    • Ekvalizace je prostředek k odstranění a vyrovnání nežádoucích frekvencí a/nebo zdůraznění požadovaných frekvencí v dialozích. Nelze ji považovat za způsob kompenzace nízké kvality nahrávek, a proto nechceme, aby ji mistři zvuku k takovým účelům nadužívali. 
  • Komprese
    • Komprese je přijatelná, pokud výrazně neovlivní dynamiku dialogů. Očekáváme, že dialogy budou znít přirozeně, a navrhujeme, aby mistři zvuku před použitím komprese vyvažovali úrovně hlasitosti automaticky. 
  • Ruchy 
    • Pokud dabingový tým Netflixu nemůže dodat plug-in se specifikacemi nebo parametry, očekáváme, že se mistři zvuku v maximální možné míře přiblíží PV. Filmaři těsně spolupracují se sound designéry na vytváření zvukového prostředí obsahu a my chceme zajistit, aby byl zážitek z jejich díla ve všech jazycích stejný. 
 • Časování
  • Reverb a delay
    • Účelem reverbu a delaye je umožnit divákům, aby se zorientovali v tom, kde se postavy nacházejí a komunikují spolu. Chceme divákům nabídnout poutavý zážitek, a pokud dabingový tým Netflixu nedodá plug-in se specifikacemi nebo parametry, požadujeme, aby mistři zvuku dosáhli maximální možné shody s prostředími v PV. Pokud to splnění požadavku vyžaduje, připouští se použití plug-inů nebo hardwaru. 
 • Panorámování a perspektivy
  • Netflix Dubbing poskytne dialogové stems PV dabingovému partnerovi, pokud jsou k dispozici od obsahového partnera. Mistrům zvuku je doporučujeme použít jako zvukovou referenci k panorámování, pokud panorámování a perspektivy nejsou dostatečně čisté, aby umožňovaly replikaci ve výsledném mixu.
 • Hudba a efekty
  • Stopy s hudbou a efekty, které poskytujeme dabingovým partnerům, byly schváleny k použití pro potřeby míchání dabingu a prošly kontrolou kvality. Dabingovým mistrům zvuku doporučujeme, aby během mixu neprováděli žádné změny ani úpravy hlasitosti. Pokud narazíte na jakékoli problémy s hudebními a efektovými stopami, dejte o tom vědět dabingovému týmu Netflixu, abychom vám mohli poradit, jak dál. 
 • Volitelné stopy
  • Volitelné stopy obvykle zahrnují reakce, zvolání, cizí jazyky a zvuky davu. Dabingovým partnerům doporučujeme, aby volitelné stopy používali dle vlastního uvážení, pokud v dialozích nepůsobí rušivě. Dabingový tým Netflixu poskytne kreativní a technické pokyny k použití volitelných stop ke konkrétním účelům. 

ZDROJEWas this article helpful?
0 out of 0 found this helpful