Welcome to the Netflix Partner Help Center. Have a question or need help with an issue? Send us a ticket and we'll help you to a resolution.

TABLE OF CONTENT

     PŘEKLAD/ADAPTACE

     HLASOVÝ CASTING A JEHO PROVEDENÍ

     NAHRÁVÁNÍ

     STŘIH

     MÍCHÁNÍ

     TRAILERY

     ZDROJE

PŘEKLAD/ADAPTACE

 • Hovorové výrazy
  • Chceme, aby byl obsah divákům blízký a aby sdělení vyznívala stejně jako v původní verzi („PV“). S výjimkou dobových pořadů nebo pořadů, ve kterých se s jazykem nakládá jinak, než jak se dnes běžně mluví, je proto v závislosti na povaze obsahu v překladech dabingu vhodné používat hovorový jazyk. 
 • Cenzura
  • Chceme, aby se dabing v maximální možné míře držel původního kreativního záměru. Dialogy (včetně neslušných výrazů) je nutné převádět co nejvěrněji a bez použití dialektismů nebo slov, která by do obsahu vnášela míru neslušnosti odlišnou od povahy obsahu. Důrazně proto doporučujeme, aby při adaptaci pro dabing nedocházelo ke změkčování ani k cenzuře nadávek a sprostých výrazů používaných v PV (v souladu s místním právem). V případě nejistoty ohledně adaptace některých výrazů pro váš region se obraťte na manažera konkrétního pořadu.
  • Pokud je výraz vypípaný: Přeložte cenzurované neslušné výrazy přijatelnějším způsobem. Nespoléhejte na vlastní předpoklady o tom, že bylo použito sprosté slovo. (Viz Míchání: Specifikace pro vypípávání během mixu.)
 • Citlivé a inkluzivní pojmy
  • Inkluze a diverzita („IaD“) jsou pro Netflix zásadní. I přes významné zlepšení, kterého jsme dosáhli, se pořád učíme, jak dabingovým partnerům přesněji sdělit, co v téhle oblasti potřebujeme a očekáváme. Když se v obsahu vyskytnou IaD témata, dabingový tým Netflixu poskytne příslušné pokyny a podporu, aby zajistil potřebnou míru respektu k divákům. U pořadů, u kterých podklady ani pokyny neposkytneme, očekáváme, že se naši dabingoví partneři sami obrátí na manažera pořadu s otázkami, žádostmi o doporučení nebo obavami ohledně nakládání s citlivými výrazy nebo IaD tématy v příslušném regionu.
 • Zavedené duševní vlastnictví a licence
  • Některé z našich pořadů jsou nebo budou založené na zavedeném duševním vlastnictví („DV“) už přeloženém v rámci jiných druhů obsahu (videohry, knihy). K vybraným pořadům poskytne dabingový tým odkazy na klíčové zdroje, aby byla zajištěna konzistence. U pořadů, u kterých podklady ani pokyny neposkytneme, očekáváme, že naši partneři sami provedou průzkum a určí, jaký způsob nakládání s obsahem v konkrétním jazyce bude nejlepší. 
 • Průzkum
  • Značná část naučného obsahu a obsahu bez scénáře zahrnuje výrazy ze specifických oborů, které nemusí být nutně součástí běžné mluvy. Chceme, aby na takovém obsahu pracovali překladatelé a adaptátoři se znalostí/zkušenostmi v daném oboru a/nebo aby prováděli podrobný průzkum a zajistili tak stejnou úroveň výrazové odbornosti i v dabovaných verzích. 
 • Archivní záznamy
  • Obecně platí, že archivní záznamy by se neměly dabovat. Místo toho by měly být opatřeny komentářem vypravěče, aby byla zachována jejich autentičnost, integrita a historická věrnost.
  • Za archivní materiály se obvykle považuje všechno historické a natočené mimo samotný film/seriál, například zvukový záznam svědectví, telefonních hovorů, televizních zpráv, soudních procesů, projevů politiků nebo aktivistů, případně zavedeného duševního vlastnictví. Pokud není zřejmé, nakolik je replika nebo scéna archivní, požádejte o radu zástupce Netflixu. 
  • Přístup k archivním materiálům se v jednotlivých jazycích může lišit. Je možné, že ve vašem regionu se jejich dabing očekává, především pak v případech, kdy je jejich podíl velký a může negativně ovlivnit divácký zážitek (kvůli velkému množství komentářů vypravěče). Nezapomínejte, že každý pořad je jedinečný a zástupce Netflixu může požadovat rozdílné přístupy ke zpracování konkrétních pořadů.
 • Hudba/písně
  • Písně je potřeba přeložit a zahrnout do souboru vynucených komentářů (bez dabingu) jenom tehdy, pokud mají význam pro děj a byla k nim udělena nezbytná práva. Např.: „Wild Wild Country“ vyžaduje schválení od zástupce Netflixu.
 • Cizí jazyky a přízvuk
  • Pokud se dialogy v cizím jazyce v malém množství vyskytují v celém pořadu nebo jsou důležité pro děj, nebude pro ně vytvořen voiceover, ale budou zahrnuty do hlasu vypravěče (např. „Špinavý prachy“: v epizodě „The Maple Syrup Heist“ se mluví kanadskou francouzštinou, která je zahrnuta v hlasu vypravěče.)
  • Pokud cizojazyčné dialogy tvoří zhruba 40 % nebo víc z celkové stopáže epizody (např. „Šéfkuchařův stůl“), bude lepší je zahrnout do voiceoveru, protože příliš dlouhé vstupy vypravěče by mohly být rušivé.
  • Nesnažte se napodobit přízvuky a/nebo gramatické chyby mluvčích, kteří používají jiný než svůj rodný jazyk. Přízvukům je obecně vhodné se vyhýbat, protože nepřesně použitý / imitovaný přízvuk je možné vnímat jako necitlivý nebo urážlivý vůči některým kulturám a/nebo etnickým skupinám.
  • Pokud nevíte, jak naložit s cizojazyčnými dialogy nebo přízvukem, požádejte Netflix o radu.

HLASOVÝ CASTING A JEHO PROVEDENÍ

 • Věk a pohlaví
  • Cílem je, aby dabované verze v maximální možné míře odpovídaly tomu, jak herci na obrazovce vystupují. Je důležité, aby výběr dabérů probíhal s ohledem na původní přednes protagonistů na obrazovce. Důrazně doporučujeme, aby dabingoví partneři vybírali dabéry odpovídajícího věku a pohlaví tak, aby hlasová shoda byla co nejpřirozenější. 
 • Hlasová shoda a provedení
  • Splnění obou požadavků je ideální, ale někdy nemusí být reálné. Hlasová shoda je důležitá, prioritou je ale poutavost zážitku pro diváky. Pokud není možné dosáhnout shody hlasu a provedení u jednoho dabéra, upřednostňujeme nejlepší provedení, aby byl výsledek pro diváky věrohodný. Dabingovým režisérům a partnerům poskytne v takových případech potřebnou podporu dabingový tým Netflixu. Zajistěte shodu s PV v energičnosti/tónu. 
    • Dokumenty: Při určování tónu a rytmu vyprávění a rychlosti a trvání překladu se řiďte vlastním nejlepším úsudkem. Tón a důraz by měl co nejpřesněji odpovídat obsahu.
    • Pořady bez scénáře: Některé pořady bez scénáře můžou s ohledem na povahu obsahu vyžadovat důraznější přednes (např. kuchařské show, soutěže). Při určování tónu a rytmu vyprávění se proto řiďte vlastním nejlepším úsudkem.
 • Známé hlasy 
  • Chceme vždy upřednostňovat dabéry, kteří už protagonisty jednotlivých řad nebo seriálů na Netflixu namlouvali. Pokud v našich pořadech dabér propůjčuje hlas stejnému herci nebo postavě, očekáváme, že bude pro produkci angažován, pokud Netflix nerozhodne jinak.
 • Výslovnost a přednes
  • Chceme, aby veškeré dialogy byly dostatečně srozumitelné a pochopitelné, aniž by to ale negativně ovlivňovalo přednes herců. Výslovnostní nedokonalosti jsou přijatelné. Výslovnost by měla být co nejpřirozenější a přednes by měl odpovídat vystupování herců na obrazovce. 
 • Reakce
  • Podle našich směrnic pro voiceover se neočekává, že by se reakce (smích, různé reakční zvuky, pláč, atd.) nahrávaly. Nenahrávejte nic, co do dialogů nepatří.

NAHRÁVÁNÍ

 • Předzesilovače
  • Použití analogových nebo digitálních předzesilovačů je přijatelné. Pokud dáváte přednost analogovým, zajistěte, aby se při zvýšení gainu na úroveň potřebnou pro nahrávání negeneroval slyšitelný šum. 
 • Mikrofony 
  • Důrazně doporučujeme použití velkomembránových kondenzátorových mikrofonů. Ideálem je zajištění typického zvuku komentářů a podle nás jsou tyhle mikrofony pro voiceover dabing nejvhodnější.
 • Digitální pracovní stanice
  • Přijatelné jsou veškeré digitální pracovní stanice dostupné na trhu. Věříme, že naši dabingoví partneři používají profesionální software odpovídající jejich praxi a osvědčeným technickým postupům. 
 • Processing před nahráváním
  • Důrazně doporučujeme nepoužívat během nahrávání žádné dynamické procesory (EQ, Compression, Limiting, Noise-gate, De-Esse), aby byl záznam dialogů co nejčistší a při míchání bylo možné upravovat zvuk podle potřeby. Low cut filtr je přijatelný, pokud frekvence nepřevyšuje 100 Hz. 

STŘIH

 • Šumy
  • Slyšitelné zvuky jako mlaskání nebo prskání je během úprav nutné odstranit, pokud původní provedení nevyžaduje jejich zachování.
 • Ruční střih a plug-iny
  • Vhodné jsou oba postupy. Použití plug-inů na odstranění šumů je přípustné, pokud neovlivní kvalitu zvukového záznamu. 
 • Synchronizace zvuku
  • Doporučujeme provádět střih podle zvukových referencí, aby byl původní zvuk slyšet 1–3 sekundy před začátkem dabovaného dialogu. Dabovaný dialog by měl končit současně s dialogem v PV.
 • Fading
  • V každém dialogu je při úpravách ideální používat fade-in a fade-out. Zachycené šumy, jako jsou prostorové tóny nebo gain při předzesílení nemusí být během nahrávání a stříhání postřehnutelné, ale můžou být nežádoucí při míchání. 

MÍCHÁNÍ

 • Úrovně dialogů
  • Úrovně zvuku v dabovaných verzích by se měly shodovat s těmi v PV. Pokud budou dodrženy pokyny pro nahrávání a střih, při míchání nebude nutné vytahovat dabované dialogy nahoru, aby byly hlasitější než v PV. Aby byly dialogy konzistentní a vyvážené, doporučujeme používat k míchání míchací kontroléry nebo konzoly s automatickým vyrovnáváním namísto dynamických procesorů, které by mohly ovlivnit přirozenost zvuku, o kterou nám jde především. 
 • Dynamické zpracování 
  • EQ
   • Ekvalizace je prostředek k odstranění a vyrovnání nežádoucích frekvencí a/nebo zdůraznění požadovaných frekvencí v dialozích. Nelze ji považovat za způsob kompenzace nízké kvality nahrávek, a proto nechceme, aby ji mistři zvuku k takovým účelům nadužívali. 
  • Komprese
   • Komprese je přijatelná, pokud výrazně neovlivní dynamiku dialogů. Očekáváme, že dialogy budou znít přirozeně, a navrhujeme, aby mistři zvuku před použitím komprese vyvažovali úrovně hlasitosti automaticky. 
  • Ruchy 
   • Ve velmi výjimečných případech budeme požadovat, aby partneři přidali do naučného pořadu ruchový efekt, který obsahuje archivní záznamy (např. TV/rozhlasové vysílání), vyžaduje speciální úpravu nebo anonymizuje protagonistu atd. Pokud voiceover vyžaduje speciální ruchy, očekáváme, že se mistři zvuku v maximální možné míře přiblíží PV. 
 • Print Master (dipping)
  • PM stopy, které poskytneme, jsou určené pro míchání. Osvědčeným postupem pro mix voiceoveru je dip původního zvuku, aby byl dabovaný dialog pro diváky slyšitelný. Dipy se očekávají jenom během dabovaných dialogů a měly by být co nejjemnější, aby nepůsobily jako propad zvukové stopy. Pokud jsou přechody hladké a nepůsobí rušivě, je možné použít gate/side-chain pluginy. 
 • Volitelné stopy
  • U vybraných pořadů naučné povahy poskytne dabingový tým volitelné stopy. Dabingovým partnerům doporučujeme, aby volitelné stopy používali dle vlastního uvážení, pokud v dialozích nepůsobí rušivě. Dabingový tým Netflixu poskytne kreativní a technické pokyny k použití volitelných stop ke konkrétním účelům. 
 • Mix bez vypravěče
  • Pokud k tomu nemáte výslovný pokyn, neodstraňujte stems vypravěče / nepoužívejte v mixu stopu bez hlasu vypravěče. V dokumentech například vypravěč často vypráví příběh (v první osobě) a zachování jeho hlasu umocňuje autentičnost. Zastává zcela odlišnou funkci než vševědoucí vypravěč ve třetí osobě, který může být nahrazen lokálním hlasem. 
 • Vypípávání
  • Ve voiceoveru nepoužívejte vypípávání. Nechte ho zaznít v původním mixu, aby byl dodržen kreativní záměr. 

TRAILERY

 • Pokud je trailer sestříhaný tak, že je složité zachovat delay v trvání 1–2 sekund, je přijatelné, aby byl voiceover synchronizovaný s původním dialogem.
 • Pokud je voiceover dabing nepříjemný kvůli způsobu, kterým je trailer sestříhaný, obraťte se na zástupce Netflixu a proberte s ním nejvhodnější řešení. 
 • Styl dabingu (např. voiceover v rozhovorech, synchronní dabing v zábavných pořadech atd.) by měl odpovídat plné verzi.
 • Archivní záznamy a cizojazyčné dialogy (tj. dialogy v jiném než zdrojovém jazyce) by se neměly dabovat. V jejich případě se používá hlas vypravěče. Pokud je požadován jiný postup, budou poskytnuty příslušné pokyny.

ZDROJE

Was this article helpful?
0 out of 0 found this helpful